副作用を和らげるための役立つヒント

注射用ワクチンを接種した場所の痛みや不快感を軽減するため
•清潔で涼しく湿った布をその部分に塗ります。
•腕を使用または運動します。
発熱による不快感を軽減するため
•水分をたくさん飲む。
•薄手の服を着てください。
Fukusayō o yawarageru tame no yakudatsu hinto chūsha-yō wakuchin o sesshu shita basho no itami ya fukai-kan o keigen suru tame• seiketsude suzushiku shimetta nuno o sono bubun ni nurimasu. • Ude o shiyō matawa undō shimasu. Hatsunetsu ni yoru fu kaikan o keigen suru tame• suibun o takusan nomu. • Usude no fuku o kite kudasai.