CBDはどこから来たのですか?

CBDは事実上すべてのカンナビスサティバ種に見られますが、麻は最も高い濃度を持っています。

麻は、6000年以上前に古代中国で栽培化されたさまざまな大麻サティバです。それ以来、植物はその商業的特性のために選択的に育てられ、CBDの自然で豊富な供給源になりました。

しかし、すでに述べたように、CBDだけがカンナビノイドではありません。これらの化合物のほとんど(CBDを含む)は向精神薬ではありませんが、すべての家族に非定型のメンバーがいます。

カンナビノイドファミリーには、マリファナ株に存在する違法な化合物であるTHCも含まれます。
CBD wa dokokarakitanodesu ka? CBD wa jijitsujō subete no kan’nabisusatiba-shu ni mi raremasuga, asa wa mottomo takai nōdo o motte imasu. Asa wa, 6000-nen ijō mae ni kodaichūgoku de saibai-ka sa reta samazamana taima satibadesu. Sore irai, shokubutsu wa sono shōgyō-teki tokusei no tame ni sentaku-teki ni sodate rare, CBD no shizende hōfuna kyōkyū-gen ni narimashita. Shikashi, sudeni nobeta yō ni, CBD dake ga kan’nabinoidode wa arimasen. Korera no kagōbutsu no hotondo (CBD o fukumu) wa kō seishin-yakude wa arimasenga, subete no kazoku ni hi teikei no menbā ga imasu. Kan’nabinoidofamirī ni wa, marifana kabu ni sonzai suru ihōna kagōbutsudearu THC mo fukuma remasu.